Volgen:

Neem direct contact op >

Disclaimer

Algemeen

De besloten vennootschap Akiki Concepts B.V. (Kamer van Koophandel 56218729), tevens handelend onder de namen Vitaalverdiend, De Vitale Vertrouwenspersoon, Ramon Lambert en The Wolfchef, hierna te noemen ‘de onderneming’, verleent u hierbij toegang tot haar websites: www.devitalevertrouwenspersoon.nl en/of www.vitaalverdiend.nl  en/of www.thewolfchef.com (hierna: de ‘Websites’). Door de Website(s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De onderneming behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de Website en/of deze voorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website en in de nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door de onderneming met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website(s) en/of in nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de nieuwsbrieven die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links op de Website(s) en/of in de nieuwsbrieven kunnen leiden naar websites buiten het domein van de onderneming en die geen eigendom zijn van de onderneming. Deze zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links gevolgd worden, verlaat men de Website van de onderneming. Hoewel de onderneming uiterst selectief is ten aanzien van externe websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de aard, inhoud, eventueel aanbod van producten en diensten en het functioneren van deze externe websites.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder, maar niet uitsluitend, intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Website(s) blijven te allen tijde voorbehouden aan de onderneming dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

E-mail disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit bericht abusievelijk ontvangt, verzoeken wij u per ommegaande contact op te nemen met de afzender. Daarnaast verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht de onderneming van u dat u een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.

Wellicht ten overvloede benadrukt de onderneming dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. De onderneming verwacht dat u als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.

Wil je meer weten of contact opnemen met Ramon Lambert dan kan dat hier: